Презентація соціального проекту у Золочівському районі

Стоячи перед цим будинком маємо можливість запрезентувати ще один проект соціального аспекту. Починаючи з 2003 року, коли розпочали будівництво храму Блаженного Миколая Чернецького, напевно в той час не думали, що крім літургійних, крім богословських, філософських аспектів ще є соціальне служіння. В короткому часі ми збудували храм за допомогою спонсорів всього світу, добродіїв, меценатів, які навіть ніколи не були на Україні лишень чули про неї. Мало того, коли ми збудували храм, наша ціль була збудувати парафіяльний будинок.

Парафіяльний будинок виріс в нас у реабілітаційно-катехетичний центр, який стоїть при храмі, який обійняв у собі різні проекти, один і проектів, який був самий перший це був проект допомоги чеського Карітасу Зноймо і ми почали робити свічки. В часі ми побачили, що це дуже добрий соціальний проект і ми з 2012 року зареєстрували нашу спільноту, яка вже від 2008-09 року почала функціонувати це є діти з особливими потребами. Власне цей проект свічкової майстерні був тим ключовим початком нашої задіяності, згуртованості. Пізніше був проект, який швейцарська організація допомогла нам запустити – це допомога в ранньому розвитку дітей з особливими потребами. В часі побачили, що є потреба на реабілітацію або хоча б мінімум задоволення фізичної реабілітації, ми маємо – басейн. Також ми побачили, що можна зробити ще один цікавий проект, а це є соляна шахта для оздоровлення. Напевно що всі ці проекти вони мають 100% рентабельність, це не є проекти на проїдання ці проекти, які дають можливості утримувати цей катехетичний центр фінансово допомагають нам бути незалежним. Подальшому нашому розвитку ми побачили що є потреба доповнити для нашої спільноти, ще цікавішими проектами. Адже займаючись з дітьми з особливими потребами ми побачили, що в часі вони стають дорослі. Як правило багато вже людей і з особливими потребами, коли приходить їх зрілий вік мають свої труднощі, вони не мають місце своєї праці. На зломі Радянського союзу багато підприємств просто продалися, приватизувалися і в певний спосіб вони втратили своє соціальне значення і в світі де є приватна власність дуже важко влаштуватися таким людям на працю хіба заради того щоб не платити податки. Але мало цього потрібно задіяти таких людей, щоб вони мали можливість працювати, можливо стаціонарно проживати. Тому в нас виникла ідея в спільноті, що потрібно таке приміщення, де вони могли проходити реабілітацію, можливо із своїми батьками пізніше проживання до поки не адаптуються до цього приміщення і це би був такий стаціонар проживання для дітей з особливими потребами. Мало того беручи до уваги цей будинок, який ми бачимо є власністю подарований для нашого фонду. Тут є дуже гарна рекреаційна зона, ми подивилися на те що тут можна мати невеличке фермерство, яке би було для того, щоб цих людей задіяти, можна тут мати город, проект який на мою думку працював би не на те щоб приносити над прибутки, але для того щоб утримувати саме приміщення і проживання забезпечити на оплату тепло, світло вистачало би, щоб вони могли тут працювати і свою продукцію пізніше реалізовувати, вони б вирощували, можливо тут би були спеціалісти, держані структури готові допомагати для того щоб придбати цю продукцію чи її реалізувати можливо в дитячі садки чи в школи, тобто ринок збуту би був. Потрібно лише зреалізувати проект, нам на сьогоднішній час самим важко реалізувати такі проекти, вони є коштовні, але ми маємо добрі наміри, маємо чисельну спільноту. Можливо з цієї спільноти ми готові на сьогоднішній час утримати приблизно 50 людей надати їм їхній центр проживання, праці і я думаю, що одним із цих моментів якраз є цей будинок, який потрібно реставрувати. Ми закладаємо певну суму на його реконструкцію. Ми хотіли б збудувати невеличкі дерев’яні приміщення для овечок чи зробити для коней утримання – це так звана іпотерапія чи зоотерапія де б вони могли займатися, опікуватися звірятами і якщо б була така можливість фінансової підтримки ми могли б розвивати таке міні-соціальне підприємство, яке б дало їм можливість задіювати їх до праці само отримування, мали можливість мати кошти, не тільки свою цю мізерну пенсію, яку вони отримують. Стоїть питання: «Що буде, коли минуться їхні батьки? Що стане з цими дітьми які не є цілком адаптовані до суспільного життя?» . Питання, яке мене завжди турбує, не можу споглядати коли велика частина людей заглядає до смітників, коли вони могли б нормально працювати. Так, вони може не є такі здібні як ми, але вони нічим не гірші від нас, а в своєму серці щиріші і менш хитріші, вони не шахрують, вони живуть своїм життям, вони так як святі, не мають лукавства в своєму серці. Напевно це дуже важливо є, тому що сьогодні йде війна і держава напевно не то що не хоче, я так маю надію, але більше не може, тому що кошти йдуть більше і на військові потреби, можливо в часі щось зміниться держава буде більш відкрита, бо на сьогоднішній час діють проекти для дітей сиріт. Це також дуже важливо є щоб позбутися того розуміння, що є сирота, бо коли вона є в сім’ї вона зовсім інакше виховання. Очевидно, що людина яка є сирота виходить заміж, він вже не є сирота у нього появляється сім’я. Люди з особливими потребами вони статусі народилися і вони в цьому статусі відійдуть у вічність. Дуже важливо, щоб цей проект, який ми наміряні зробити, ми маємо ким, маємо педагогів, люди цікавляться, люди готові працювати і проживати. Система працювала б така, що тут було кілька людей з особливими потребами, тут би було збудований дерев’яний будиночок, де могли б проживати спеціалісти, які будуть ними займатися соціальною реабілітацією, адаптацією, були б люди які обслуговували ферму вони б допомагали звичайно в міру того, що вони можуть зробити, але тут ще потрібен ремонт, фактично є фундамент і стіни, решту треба робити реконструкцію цього будинку. Землі є досить багато, відстань 16 км від центру міста буквально 15 хв їхати. Але не маючи тут місця праці люди втікають по містах або виїдають закордон, тому що соціальний стан в Україні не є найкращий. Природа в нас красива гори тут можна випасати вівці, природа просто чудова створена Богом для людини, щоб людина в культурний екологічний спосіб використовувала все що Бог створив для неї, тут є вода можна зробити невеличкий ставок, можна вирощувати форель, можна займатися іншими цікавими пропозиціями проектами, можна вирощувати різні деревця, які можна також реалізовувати їх. Тут ми плануємо вони мали можливості бути задіяними, щоб була кухня харчування, щоб людина почувала себе людиною. Цей проект який ми все ж таки реалізуємо, якщо Господь Бог допоможе нам віднайти добродіїв тих хто нас розуміє. Минулого року ми використовували це приміщення ту територію для того щоб займатися з дітьми, так звані «літні табори», є вода є чисте повітря, оздоровлення, в такий спосіб ми це задіяли. Тут вони мають до вибору або приїжджати і тут жити або можна інший варіант зробити коли біля церкви нашої парафіяльної громади збудувати стаціонар і тоді вони можуть приїжджати таким вахтовим методом, тиждень працюємо тут. З певними коштами приїжджають до себе на стало де вони проживають і цей тиждень працюємо навчаємося їздимо в оперний театр, займаємося загальним просвітленням і показуємо що люди з особливими потребами можуть мати свій навіть вишкіл навіть нічим не гірший, а може навіть кращий, ніж звичайні діти, які кожен з нас отримав від Бога. Тому ми повинні про такі речі подбати і проінформувати, щоб люди бачили чим ми займаємося. В загальному ми маємо територію закріплену за будинком 25 сотиків, інші території ми вже оформляємо документи для того щоб їх долучити до нашої спільноти, приблизно в межах 3-4 га землі, що буде належати нашій громаді фонду «милосердний самарянин для дітей з особливими потребами».


Standing in front of this building are able to present for another project the social dimension.
Since 2003, when the construction of the temple started Blessed Nicholas Chernetsky,
probably at the time thought that in addition to liturgical except theological, philosophical aspects still a social service.
In the short time we have built a temple with the help of sponsors around the world, benefactors, patrons who never even been to the Ukraine merely heard about it.
Moreover, when we built a temple, our goal was to build a parish house.
Parish home grown in our rehabilitation and catechetical center, which is in the house, which took on a variety of projects, and one project that was the first project of this was aid of Caritas Czech Znoymo and we started making candles.
At the time we saw a very good social project and in 2012 we recorded our community, which is from the 2008-09 year began operating it are children with special needs.
Actually, this project candle workshop was the beginning of our key involvement, unity.
Later, the project was that the Swiss organization has helped us launch – is to help in the early development of children with special needs.
At the time we saw a need for rehabilitation or at least meet the minimum physical rehabilitation, we have – pool. We also saw that we can make another interesting project, which is a salt mine for recovery.
Probably all of these projects, they have a 100% return, it is not eating these projects to projects that allow to maintain this financial center katehetychnyy help us to be independent.
Further our development we have seen that there is a need to supplement our community even more interesting projects.
After dealing with children with special needs, we saw that in time they become adults.
There are usually many people with special needs when it comes to their mature age have their difficulties, they have no place of their work.
In hacking the Soviet Union, many companies just sold, privatized and in a certain way, they lost their social significance in a world where private property is very difficult to get these people to work, perhaps in order to avoid paying taxes.
But there is little you need to use these people to be able to work, perhaps permanently reside.
So we had the idea in the community that they need a space where they can undergo rehabilitation, perhaps with their parents to stay later until adapted to this room and it would be a hospital stay for children with special needs.
Besides taking into account this house that we see are the property donated to our fund.
There is a good recreation area, we looked at the fact that there can be small farmers, which would be to engage these people, Here have a garden, a project that I think would work not on what to bring on profits, but to maintain the premises and accommodation to provide for payment of heat, light enough to so that they can work here and their products later realize,
perhaps there would be specialists of state structures are ready to help in order to buy the product or it may implement a kindergarten or school, that market would be.
we at present time the most difficult to implement such projects, they are expensive, but we have good intentions, have numerical community. Perhaps this community we are willing to keep the present time about 50 people to give them their center accommodation, work We would like to build a small wooden room for sheep or horses do for maintenance – the so-called hippotherapy or zooterapiya where they could do, take care of animals and if there was a possibility of financial support we could develop a mini social enterprise that would allow them to involve them to work well the reception had the opportunity to have the means not only that his meager pension they receive. The question: “What happens when their parents pass away? What will become of these children are not well adapted to social life? “.
The question I always worried I can not contemplate when most people looks to landfills, where they could operate normally. Yes, they may not have such as we are capable, but they are no worse than us, but in his heart sincere less cunning, they cheating, they live their lives they are as saints, have duplicity in his heart. Perhaps this is very important because today there is a war and the state certainly not that he did not want, I have hope, but can not because the funds go over and the military might in time things will change state to be more open, because at present time there are projects for orphans. It is also very important to get rid of the understanding, which is an orphan, because if it is in the family is quite different upbringing. Obviously, a person who is an orphan marries, he is no longer an orphan in his family appears. People with disabilities are born and status in the status they depart into eternity. It is important that this project, which we intentionally do we have anyone have teachers, people are interested, people are willing to work and live. The system would work is that there were several people with special needs, it would be built wooden house where they could live specialists who will engage their social rehabilitation, adaptation, people who have been catered farm, they would certainly help to the extent that they can do, but there is still need repair, actually the foundation and walls, the rest to do the reconstruction of the house. Earth is pretty much the distance of 16 km from the city center just 15 minutes ride. But here without the work place people flee to the cities or abroad eating away because the social situation in Ukraine is not the best. Nature in our beautiful mountains you can graze sheep just wonderful nature created by God for man to man in the cultural ecological method used is that God created for it. there is water can make a small pond, trout can grow, you can do other interesting offers projects can grow various trees that can also implement them. The project that we still sell if the Lord God will help us find those benefactors who understands us. Last year we used this building that territory in order to deal with children, so-called “summer camps” is water there is clean air, recreation, thus we have activated. Here they have the choice either to come and live here or you can make another option when the church of our parish community to build a hospital and then they can come to such shifts, weekly working here. With certain costs come to his was where they live and this week, work, learn we go to the opera, engaged in general enlightenment and show that people with special needs can have a well training even no worse and maybe even better than others that each of us has received from God. Therefore, we must take care of things and inform people to see what we do. In general, we have fixed area of the house 25,00 square meter, other areas we already prepare documents in order to attach them to our community, approximately within 3-4 hectares of land that will belong to our community foundation ” myloserdnyy samaryanyn dlya ditey z osoblyvymy potrebamy”.