ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ІНФОРМУЄ

Охорона праці! НОВЕ У ЗАКОНОДАВСТВІ / ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Організація роботи з охорони праці у закладах дошкільної освіти:
аналізуємо нові рекомендації

У ЗМІ оприлюднено інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи та  дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти», додані до листа МОН від 14.02.2019 р. № 1/11-1491 (далі — Рекомендації).
Проаналізуємо ключові положення, які передбачають дані Рекомендації.

Що має робити керівник закладу

За організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти (далі – ЗДО) відповідає керівник закладу.
Він зобов’язаний організувати:
планування заходів з охорони праці;
складання звітності за встановленими формами;
контроль за дотриманням вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці;
профілактичну роботу, щоб запобігти травматизму серед учасників освітнього процесу;
проведення інструктажів із питань охорони праці;
навчання працівників ЗДО та перевірку знань із питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту тощо;
інформування працівників під час укладання трудового договору про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та про права на пільги й компенсації за роботу в таких умовах.
Керівник ЗДО спільно з відповідними службами (відповідальними особами) має контролювати, як дотримуються санітарно-гігієнічних норм, правил протипо-жежної й особистої безпеки, правил цивільного захисту у всіх приміщеннях ЗДО (розд. ІІ Рекомендацій).

Які документи оформити

У ЗДО має бути колективний договір із розділом «Охорона праці», а також Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ЗДО
(розд. VI Рекомендацій).
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ЗДО розробляють відповідно до Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455.
Окрім того, у ЗДО необхідно видати розпорядчі документи (накази) про:
прийняття працівника на роботу;
протипожежний режим;
створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій ЗДО;
призначення комісії для перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
призначення осіб, відповідальних за охорону праці та безпеку життєдіяльності в ЗДО й окремих структурних підрозділах (за наявності), а також за безпеку будівель і споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, тепломережу, газове господарство, зокрема за:
–  експлуатацію енергогосподарства;
експлуатацію бойлерів, котлів, інших посудин, що працюють під тиском;
організацію роботи з охорони праці в ЗДО та в окремих приміщеннях (спортивна зала, музична зала, кабінети тощо).

Документи, що регулюють питання охорони праці у закладах дошкільної освіти.

1. Положення.
– про службу охорони праці;
– про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
2. Дані про навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників ЗДО: посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці керівника ЗДО, його заступників і членів комісії з перевірки знань з охорони праці; протоколи засідання комісії з перевірки знань з охорони праці працівників ЗДО.
3. Дані щодо відповідності умов праці нормативним вимогам: план (річний) орга-нізаційно-технічних заходів щодо поліпшення стану охорони праці, пожежної безпеки та запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму; матеріали про проведення атестації робочих місць за умовами праці.
4. Журнали:
– оперативного контролю за станом охорони праці;
– реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
– реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
– реєстрації та видачі інструктажів з охорони праці;
– реєстрації нещасних випадків з працівниками;
– реєстрації нещасних випадків з вихованцями;
– реєстрації мікротравм з вихованцями;
– обліку нещасних випадків невиробничого характеру;
– обліку професійних захворювань (отруєнь);
– видачі спецодягу і засобів індивідуального захисту (картки);
– випробування засобів захисту з діелектричної гума (рукавичок, бот, діелек-тричних калош та ізольованих накладок);
– перевірки опору ізоляції (акт) і видачі електрообладнання;
– обліку медичних оглядів та графік проходження працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів.

Які вимоги до електробезпеки

Електрогосподарство в ЗДО забезпечують відповідно до Правил улашту-вання електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476.
Керівник видає наказ про призначення відповідального за електрогосподар-ство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки.
На електроустановки необхідно мати паспорти.
Усі електророзетки та пристрої слід промаркувати за номінальною напругою.
Усі електричні щити мають бути постійно замкненими. На зовнішньому боці дверцят електрощитів наносять порядковий номер щита, напругу, яка подається на щит, і попереджувальний знак «Обережно! Електрична напруга».
У ЗДО не має бути нестандартних (саморобних) електронагрівальних приладів, повітряних ліній електропередачі й зовнішніх електропроводок, прокла-дених територією над горючими покрівлями, навісами та відкритими складами горючих матеріалів (розд. ІІ Рекомендацій).

Як часто перевіряти обладнання і захисні засоби

Обладнання і захисні засоби у ЗДО необхідно перевіряти у такі строки (дод. 8 до Рекомендацій):
опір ізоляції електромережі та електровимірювальні прилади – раз на два роки;
стан заземлення та електродвигуни – раз на рік*;
манометри в котельні – раз на рік (за Правилами безпечної роботи з інструментом і пристроями, затвердженими наказом Мінпраці від 05.06.2001 № 252; НПАОП 0.00-1.30-01);
драбини (стрем’янки) – раз на шість місяців (п. 7.1.35 НПАОП 0.00-1.30-01);
котли водогрійні всіх систем – після закінчення опалювального сезону та після ремонту (за Правилами будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 08.09.1998 № 177; НПАОП 0.00-1.11-98);
опалювальні системи – перед пуском та після ремонту (п. 8 розд. 13 НПАОП 0.00-1.11-98).
* Протоколи перевірки опору заземлення устаткування оформляють раз на два роки (розд. VI Рекомендацій).

Зверніть увагу! НПАОП 0.00-1.30-01 втратив чинність. Замість нього діють Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966 (НПАОП 0.00-1.71-13).
Пункт 7.27 глави 7 розділу IV НПАОП 0.00-1.71-13 передбачає:
Усі переносні драбини та стрем’янки після виготовлення та капітального ремонту, а також періодично під час експлуатації необхідно випробовувати:
•  раз на 12 місяців – металеві драбини та стрем’янки;
•  раз на 6 місяців – дерев’яні драбини та стрем’янки.
У НПАОП 0.00-1.71-13 немає вимог щодо перевірки технічного стану манометрів.

Також втратив чинність НПАОП 0.00-1.11-98. Замість нього діють Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджені наказом Мінсоцполітики від 05.03.2018 № 333 (НПАОП 0.00-1.81-18).

Як проводити інструктаж та навчання з питань охорони праці

Працівники ЗДО під час прийняття на роботу та протягом роботи проходять інструктаж, навчання і перевірку знань із питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі аварій і надзвичайних ситуацій.
Інструктажі проводять за інструкціями з охорони праці, програмами вступного та первинного інструктажів.
Запис про проведення вступного інструктажу роблять у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.
Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці.
Навчання і перевірку знань із питань охорони праці мають проходити усі працівники ЗДО з урахуванням умов праці та їх діяльності (педагогічної, обслуговувальної тощо). Навчання проводять раз на три роки.
Працівники ЗДО проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередньо в закладі освіти за місцем роботи обсягом не менше ніж 20 годин.
Працівники ЗДО, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121, проходять спеціальне навчання і перевірку знань щороку.

Які вимоги до інструкцій з охорони праці

Інструкції з охорони праці мають містити обов’язкові вимоги з охорони праці, яких повинні дотримуватися працівники під час виконання певних видів робіт або за певною професією.
Для педагогічних працівників розробляють не інструкції з охорони праці, а посадові інструкції з блоком питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Інструкції з охорони праці переглядають не рідше разу на п’ять років.
Інструкції з охорони праці працівників, які працюють у шкідливих або небезпечних умовах праці (наприклад кухар), переглядають раз на три роки.
Якщо за цей період умови праці працівників, для яких розробляють інструкції з охорони праці, не змінилися, керівник наказом може продовжити дію інструкції на наступний строк.
Раз на 3 роки проводять навчання з питань охорони праці.
У ЗДО має бути Журнал реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці.
Перелік інструкцій з охорони праці затверджує наказом керівник ЗДО.

Які комісії мають бути створені

Наказом керівника до початку навчального року створюють постійно діючу технічну комісію з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій ЗДО.
Вона проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій, устаткування, обладнання, щоб увідповіднити їх чинним нормативним вимогам.
До роботи комісії залучають осіб, які відповідають за охорону праці, безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, тепломережу, газове господарство (розд. V Рекомендацій).
Огляд будівель і споруд проводять двічі на рік – навесні й восени. За його результатами оформлюють Акти загального технічного огляду будинку і споруд.
Вимоги до технічного обстеження будівель визначає Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затверджений постановою КМУ від 12.04.2017 № 257, та ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Постанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану».
Також наказом керівника ЗДО створюють комісію для перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників (розд. VI Рекомендацій).

Підсумок

ЗДО не може бути об’єктом підвищеної небезпеки, а його обладнання, зокрема, пральні машини, та умови експлуатації не мають створювати підвищену небезпеку.
До штату кожного ЗДО недоцільно вводити електротехнічний та теплотехнічний персонал. Відповідальність за технічний стан електричного, теплового та газового господарств варто покласти на спеціалізовану дільницю або організацію. При цьому за безпечну поточну експлуатацію електричного, теплового та газового господарств відповідають працівники ЗДО.

Страховий експерт з охорони праці Золочівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області Л.С.Зигмунт

Залишити відповідь

Next Post

День вишиванки у Золочівському ОЗЗСО І-ІІІ ст. №1 (відео)

Щорічний ДЕНЬ ВИШИІВАНКИ, який цьогоріч відзначався 16 травня, у Золочівському ОЗЗСО І-ІІІ ст.№1 був по-особливому яскравим, творчо-натхненним і патріотично-піднесеним. Протягом дня учнівське самоврядування організовувало святкові фото сесії, учні 2-х класів під керівництвом Уляни Стадник взяли участь у флешмобі «Майбутнє України», учні 5-9 –х класів під керівництвом Надії Зарічної провели флешмоб […]